loading

Зарежда...

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на Уебсайта https://net1.bonusdesk.bg администриран от Инфино ООД

/изменени на 15.12.2020 г./

Раздел I. Обща информация

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия за ползване на Уебсайта https://net1.bonusdesk.bg, администриран от Инфино ООД(наречени по-долу "Общи условия"). Те са предназначени за регулиране на отношенията между Инфино ООД с ЕИК 175326655, с регистрация по ДДС: BG175326655; със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1303, ул. Средна гора 48 (наричано по-долу „Търговец”) и всеки Клиент на Уебсайта (наричан по-долу „Клиент”) и съдържат условията за извършване на плащания на Уебсайта чрез ВИРТУАЛЕН ПОС-ТЕРМИНАЛ.

1.1. Чрез използването на Уебсайтаhttps://net1.bonusdesk.bg(наричан по-долу за краткост и само „Уебсайт”) Вие изрично и безусловно се съгласявате с тези Общи условия. Ако не сте съгласни с тях, Вие не можете да използвате Уебсайта и Вашите заявки няма да бъдат изпълнени. Всяко боравене с Уебсайта, с неговото съдържание (текст, данни, снимки, графика и др.), както и използването на всяка от услугите, които Инфино ООД предоставя или ще предостави в бъдеще чрез този Уебсайт, се осъществява съобразно тези Общи условия.

1.2. Дефиниции:

1.2.1.  Търговец: Инфино ООД, който получава поръчки на продукти (електроуреди) чрез Уебсайта, доставя поръчаните продукти и получава плащания от Клиенти на Уебсайта, включително чрез виртуален Пос-терминал, разположен на Уебсайта;

1.2.2. Клиент: всяко физическо лице – клиент на НЕТ 1, както и физическо лице, представител или служител на юридическо лице, организация, неперсонифицирано лице или образувание – клиент на НЕТ 1 (наричан по-долу „Участник”), което се регистрира с клиентски номер на Уебсайта с цел участие в Лоялната програма на НЕТ 1, в рамките на която се закупуват Продукти с отстъпки (наричана за краткост и „Кампания“) и което ползва някоя от функционалностите на Уебсайта https://net1.bonusdesk.bgза изпращане на електронни съобщения и/или за получаване на електронни услуги, включително чрез виртуален Пос-терминал, разположен на Уебсайта. За клиент на НЕТ 1 се счита потребител на електронни съобщителни услуги (интернет, телевизия и др.) от НЕТ 1. Тези Правила се прилагат и към всички лица, получили клиентски номер от някое от изброените в предишното изречение лица с цел използването им за закупуване на продукти с отстъпка на Уебсайта. Към датата на регистрацията и ползването на функционалностите на Уебсайта всички физически лица – клиенти, представители и служители на клиенти, трябва да са навършили 18-годишна възраст.

1.2.3. „НЕТ 1” ЕООД, с ЕИК 175335782,със седалище и адрес на управление: гр. София – 1592, ж.к. Дружба – 1, бул. Асен Йорданов” № 14: дружество, организатор на Кампанията, чиито клиенти чрез регистрация с клиентските си номера на Уебсайта получават право да пазаруват продуктите, публикувани в него с посочената там отстъпка;

1.2.4.  Собственик и Администратор на Уебсайта: Инфино ООД;

1.2.5. Банка: Банката, обслужваща Търговеца, която предоставя възможност за плащане през Интернет с Виртуален Пос-терминал на Уебсайта;

1.2.6. (Виртуален) Пос-терминал: логическо устройство, дефинирано в картовата система на Банката, за дистанционно приемане на електронни плащания с банкови карти през Уебсайта на Търговеца.

1.3. Защита на авторски права

1.3.1. Цялото съдържание и всички материали на Уебсайта, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код (без тези, които са въведени и приложени от Клиента във връзка с предлаганите Продукти), са със запазени авторски права. Те принадлежат на Търговеца или той има отстъпени права за тяхното използване (и са на съответните правоносители) и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им без получаване на необходимото за това право представлява грубо нарушение на правата на автора и на императивните разпоредби на българското законодателство. Всякаква репродукция, копиране, публикуване, разпространяване илиизлагане на публични места на тези материали или на част от тях е забранено без изричното предварително писмено съгласие на Инфино ООД. Всяко неразрешено използване на материалите от този Уебсайт подлежи на съдебно преследване.

1.3.2.  Инфино ООД ще предприема предвидените в законодателството мерки с оглед наказване на всяко нерегламентирано ползване или друго нарушение на авторските или сродните права върху обекти на Уебсайта.

1.3.3. Ако на някое място в този Уебсайт се съдържат допълнителни изисквания или информация, свързана с авторските или сродните права, те трябва да бъдат изпълнени надлежно.

1.3.4. Освен ако не е посочено друго, правата върху снимките и допълнителните материали, прикрепени към продуктите, принадлежат на собственици им.

1.3.5. Всички други търговски марки и всички свързани с тях символи, изображения, наименования и др., са собственост на съответните правоносители.

1.4. Изявления:

1.4.1. Клиентът и Търговецът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка с използването на Уебсайта и сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба при поръчване на продукт от Уебсайта могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

1.4.2. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиента на Уебсайта, са извършени от лицето, посочено в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако Клиентът е въвел съответното име и парола за достъп.

Раздел II. Условия на Търговеца за работа с Клиенти

2.1. Уебсайтът https://net1.bonusdesk.bg съдържа подробно описание на предлаганите продукти (асортимент от продукти; ограничения в количеството, ако такива са налице; характеристики; цени и пр.); единични крайни цени на продуктите в лева с всички включени дължими данъци и такси, преди и след прилагане на посочените в Уебсайта отстъпки;

2.2. Уебсайтът https://net1.bonusdesk.bgсъдържа и условията на промоцията, включени в Правила за участие в Лоялната Програма на НЕТ 1. Моля, прочетете ги внимателно, защото те трябва да бъдат изпълнени, за да закупите който и да е от Продуктите, публикувани на Уебсайта.

2.3. Търговецът се стреми да публикува на Уебсайта възможно най-пълна информация за продаваните продукти. Въпреки това Търговецът не гарантира, че предоставената на Уебсайта информация е изцяло достоверна, пълна или без грешки. Ако продукт, закупен чрез Уебсайта, се различава от описаното, Потребителят има право да го върне при изпълнение на посочените по-долу условия до 14 дни от получаването му.

2.4. Уебсайтът може да съдържа връзки към други Уебсайтове (интернет адреси), които не са свързани и не се контролират от Търговеца. Наличието на връзки към други Уебсайтове не означава, че Търговецът одобрява или поема каквато и да е отговорност за съдържанието или използването на тези Уебсайтове.

2.5. Клиентът се регистрира в Уебсайта като посочва име и фамилия, клиентския си номери попълва всички задължителни полета като посочва в поръчката:

1. вида на поръчаните продукти;

2. брой артикули;

3. телефон, e-mail адрес за осъществяване на контакт с Клиента във връзка с поръчката;

4. точен пощенски адрес в Република България за доставка на поръчаните продукти и име и телефон за осъществяване на контакт за доставка с Клиента;

5. избор на начин на плащане от предвидените на сайта: при доставка с „Наложен платеж”, с Пос-терминал с банкова карта или по банков път.

2.6. Клиентът се задължава да попълни поръчката с данни, отговарящи на действителността, невъвеждащи в заблуждение Търговеца. В случай на невярно попълнени данни причинените на Търговеца вреди се обезщетяват от Клиента. Клиентът е длъжен своевременно да актуализира данните, които е посочил при регистрирането си.

2.7. След попълване на поръчката Търговецът изпраща съобщение, че поръчката е приета за обработване. Ако е избрал начин за плащане по банков път Клиентът получава съобщение, съдържащо проформа с изброените поръчани Продукти; дължимата за тях цена с ДДС, както и банковата сметка, по която Клиентът следва да преведе посочената сума. С постъпването на пълната сума, заедно с дължимото ДДС, по банковата сметка на Търговеца при плащане по банков път или чрез Пос-терминал, се счита, че Клиентът е завършил поръчката си и от този момент тече срокът за доставка на поръчаните Продукти. След попълване на поръчката и заплащане на Продукта, когато Клиентът е избрал опция за плащане чрез Пос-терминал, Търговецът изпраща съобщение, че поръчката е приета за обработване, като срокът за доставка (до 10 работни дни или според посоченото от Търговеца при „удължена доставка”) започва да тече, освен при възникнал случай от изброените по т. 2.21, т. 2.22, т. 2.23 или т. 2.25, които могат да доведат до отмяна на нареденото от Клиента плащане чрез Пос-терминал. При плащане чрез Пос-терминал или по банков път, ако към момента на постъпване на сумата по посочената банкова сметка на Търговеца даден Продукт от поръчаните е вече изчерпан или има възможност за доставката му само при условията на „удължена доставка” по т. 2.8, Търговецът информира Клиента със съобщение на посочения от него имейл адрес. В случай на изчерпан Продукт, договорът за този Продукт се счита развален от уведомяването на Клиента и Търговецът връща заплатената цена на изчерпания Продукт по сметката на Клиента. Ако Клиентът не е съгласен с условията на „удължена доставка” за поръчан от него Продукт, следва да заяви това на Търговеца до 2 (два) работни дни от уведомяването му за удължения срок за доставка на имейл адреса, от който е получил съобщението от Търговеца. От уведомяването на Търговеца за несъгласието се счита, че, договорът за доставка на този Продукт е развален и Търговеца връща заплатената цена за Продукта по сметката на Клиента. Времето, необходимо за връщането на сумата по сметката на Клиента зависи от условията на банките на Търговеца и на Клиента.

2.8. Срокът за доставка на поръчаните продукти е до 10 работни дни или според посоченото от Търговеца при „удължена доставка”. От момента на завършване на поръчката от Клиента, съответно – от заплащането на цената й при плащане по банков път или с Пос-терминал се счита, че е сключен договорът за продажба от разстояние. Ако Търговецът не може да изпълни договора, сключен чрез Уебсайта, поради това, че не разполага с поръчаните продукти, той е длъжен да уведоми за това Клиента. При изчерпана наличност на конкретен продукт, но съществуваща възможност за осигуряване на количества, Търговецът посочва това обстоятелство на сайта чрез поставяне на надпис върху изображението на уреда „удължена доставка”. В такъв случай при извършване на поръчката Клиентът се счита уведомен за удължения срок за доставка над стандартните 10 работни дни и се съгласява с това обстоятелство. За всеки продукт се сключва отделен договор за покупко-продажба, независимо че е избран с други в рамките на едно електронно изявление и от един списък с продукти за покупка.

2.9. Търговецът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба продукти. Правата на Клиента във връзка с доставените продукти се упражняват поотделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите продукти. В случай че Клиентът има качеството на Потребител по смисъла на Закона за защита на Потребителите (ЗЗП), упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определен продукт не засяга договорите за покупко-продажба на другите продукти, доставени на Потребителя. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и продукта, по отношение, на които ги упражнява.

2.10. Клиентът се задължава да осигури лицето, посочено в поръчката, което да се намира на посочения от Клиента адрес на доставка в деня, определен като ден за доставка. За надлежно извършена доставка на поръчана от Клиента стока се счита тази, която е доставена на лицето, което се намира на адреса за доставка, посочен в направената от Клиента поръчка. Доставката се удостоверява с подпис и име на лицето в товарителницата.

2.11. Клиентът трябва да прегледа продукта за външни недостатъци, включително по опаковката, в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да опише това обстоятелство в самата товарителница, както и да уведоми за това незабавно Търговеца на имейл адрес: office@infinno.com . Ако Клиентът не опише несъответствието и не уведоми Търговеца съгласно предходното изречение, продуктът се смята за одобрен като съответстващ на изискванията, освен за скрити недостатъци.

2.12. Плащането на продукта става по избрания от Клиента способ: чрез Виртуалния Пос-терминал, при доставка с „наложен платеж” или по банков път. Търговецът не начислява допълнителни такси и комисиони към цените на продуктите в момента на покупката. Правото на собственост върху стоката се прехвърля върху Клиента от момента на заплащане на цената, което зависи от избрания способ: от постъпването на цената по банковата сметка на Търговеца или при доставяне на продукта на Клиента. Ако на адреса за доставка не е намерено посоченото от Клиента лице се счита, че Клиентът е в забава за получаване на поръчаната от него стока. Ако до 10 дни от датата на доставка Клиентът не потърси стоката си от Търговеца, тя се връща при Търговеца и договорът за продажба на стоката се счита развален. В тези случаи получените от Търговеца суми при плащане чрез Виртуалния Пос-терминал или по банков път, подлежат на връщане по сметката, от която са наредени. Срокът за връщането им зависи от условията на банката на Търговеца и на Клиента.

2.13. Стойността на пощенските или транспортните разходи за доставка на продуктите е включена в цената им.

2.13. Информацията, предоставяна на Клиентите, е актуална към момента на визуализацията й в Уебсайта преди сключването на договора за покупко-продажба.

2.14. Клиентите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на Потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на Уебсайта или електронна поща.

2.15. На Уебсайта е възможно извършване на плащания чрез виртуален Пос-терминал, предоставен от Банката, обслужваща Търговеца, с банкови карти VISA, MasterCard, Maestro и карти с логото на БОРИКА без физическото представяне на банкова карта на Търговеца, а чрез възможност за включване в схемите за автентификация Verified by Visa, MasterCard SecureCode и секретен код на БОРИКА при плащания през Интернет.

2.16. Банката е пълноправен член на Международните картови организации (МКО) Visa и MasterCard, която има право и е оторизирала Търговеца да използва търговските знаци на МКО.

2.17. Търговецът не приема плащания с банкови карти в полза на други физически или юридически лица/търговци през виртуалния си Пос-терминал и/или Интернет страница.

2.18. Търговецът не начислява допълнителни такси и комисиони към цените на електроуредите в момента на покупка, които да са поставени в зависимост от начина на плащане.

2.19. Търговецът за поддържане сигурността на разплащанията разполага с 3D Secure – система за идентификация на картодържател в реално време при плащане на виртуален Пос-терминал чрез секретна парола и осигуряване на максимална сигурност на картово плащане при Интернет Търговец чрез някоя от следните схеми:

Verified by Visa (VbV) - за карти с логото на Visa, Visa Electron, VPAY;

MasterCard Secure Code – за карти с логото на MasterCard и Maestro;

Секретен код на „Борика-Банксервиз” АД – за карти с търговския знак на БОРИКА.

2.20. Търговецът осигурява надеждни механизми за контрол при приемане на плащания през виртуалния си терминал в Интернет с оглед недопускане на транзакции, които не отговарят на целите на сделката с Клиента и настоящите Общи условия, попадат извън обхвата на приложното му поле и/или уронват престижа и доброто име на Търговеца, Банката, Visa, MasterCard или Борика-Банксервиз АД.

2.21. Клиентите нямат право да извършват чрез Виртуалния Пос-терминал на Уебсайта на Търговеца неправомерна транзакция или транзакция, извършена при условията на „измама“ – транзакция, съзнателно (преднамерено) извършена с карта или картови данни, придобити по незаконен начин (изгубена, открадната, получена на базата на фалшиви документи и др.), както и с фалшифицирана или подправена карта, или с присвоени картови данни. Такава транзакция е направена без знанието и съгласието на автентичния картодържател и без неговото разрешение.

2.22. При инициирано разследване поради съмнения за наредено плащане с фалшива, невалидна и/или нередовна банкова карта или осъществено без знанието и/или съгласието на оправомощения картодържател до установяване правомерността на нареденото плащане, но не по-късно от 15 (петнадесет) работни дни от датата, на която информацията за иницииране на разследването на плащането е постъпила у Търговеца такова плащане може да не се осъществи и Клиентът да не успее да получи стоката, която е поръчал.

2.23. Търговецът може да откаже наредено от Клиента плащане при получено потвърждение съгласно правилата на МКО Visa и MasterCard или от Банката-издател на картата, че то е правомерно нареждане за плащане с фалшива, невалидна и/или нередовна банкова карта или осъществено без знанието и/или съгласието на оправомощения държател на картата, както и при неспазване на което и да е от условията в настоящите Общи условия от страна на Клиента. Търговецът не носи отговорност, произтичаща от операции с невалидна, фалшива или нередовна карта, както и осъществени без знанието и/или съгласието на оправомощения държател на картата. Търговецът е длъжен да информира Клиента за всяко наредено неправомерно плащане по смисъла на тази точка, което няма да бъде прието и за причините за това в седемдневен срок от вземането на решението за това.

2.24. При установяване от страна на Банката, че нареденото от Клиента плащане е въз основа на фалшива, невалидна и/или нередовна карта, или в случай, че картата е представена за плащане от лице, различно от оригиналния картодържател и неоторизирано от последния, Клиентът се задължава да възстанови всички произтекли от нарушението вреди и дължими суми на Търговеца.

2.25. Търговецът се задължава при осъществяване на своята дейност по предлагане и продажба на електроуреди през електронния магазин да не допуска осъществяването на фиктивни покупки, пране на пари и финансиране на тероризъм, измама или опит за измама, независимо от начина.

Раздел III. Правила за информацията, предоставена от Клиента при използване на Уебсайта за поръчки и при използване на Пос-терминала на Уебсайта.

3.1. Търговецът, който е и Администратор на Уебсайта, е вписан в регистъра като оператор на лични данни и се задължава да спазва конфиденциалността на личните данни и на търговската информация, които Клиентите предоставят чрез Уебсайта. Търговецът е привел своята дейност в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и е приел, и прилага Политика за поверителност. Тази Политика за поверителност е публикувана на Уебсайта и всеки Клиент следва да се запознае с нейното съдържание.

3.2. Клиентите дават съгласието си за събиране и на други данни, освен тези, които са необходими по закон за изпълнение на сключените чрез сайта договори за продажба, например IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпен Уебсайтът, име и версия на уеб-браузъра, операционна система и др. параметри, предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпа до Уебсайта и всякаква друга информация.

3.3. Търговецът няма да продава и няма да предоставя за временно ползване и срещу заплащане предоставената от Клиента на Уебсайта информация, както няма да я държи по-дълго, отколкото му е необходимо за извършване на нормалната търговска дейност и се изисква от действащото законодателство.

3.4. Плащанията с кредитни карти се извършват чрез сигурна банкова система на „Борика-Банксервиз” АД. Данните за банковите карти, които Клиентът попълва на Уебсайта, не достигат до Търговеца, нито до неговите служители. Тази информация се получава директно и единствено от Банката, която се задължава по силата на нормативните изисквания и договореностите си с Търговеца да спазва стриктно нормативните изисквания за сигурност на тази информация.

3.5. Търговецът се отнася с надлежно внимание към оказаното му от Клиента доверие. С оглед защита от несанкциониран достъп или разкриване на информация и поддържане точността на данните, Търговецът криптира с 256 битово SSL криптиране от информацията, която въвеждате в регистрационната форма, така и във формата за поръчка, което гарантира че никой няма да може да открадне личните ви данни докато пазарувате в Уебсайта на Търговеца.

3.6. Уебсайтът използва бисквитки (cookies). Те представляват файл с данни, който се записва на твърдия Ви диск, когато посетите Уебсайта. Търговецът използва информацията, събирана чрез бисквитки, за да следи начина, по който Клиентите взаимодействат с Уебсайта. Търговецът използва събраната информация, за да подобрява услугите, които предлага.

3.7. /изм. на 15.12.2020 г./ При възникнали въпроси относно практиките за сигурност на Търговеца всеки Клиент може да пише на имейл адрес: Data_compliance.bg@also.com.

3.8. Клиентът дава своето изрично и безусловно съгласие Банката и Търговецът да използват всякаква информация на електронен, хартиен или друг носител, получена от МКО, компетентните държавни или международни институции, „Борика-Банксервиз” АД, правоохранителните и правораздавателните органи, свързана с плащанията с банкови карти през Пос-терминалите му като валиден и обвързващ го доказателствен материал, в удостоверение на констатирани нарушения при него, като основание за предявяване на искане за информация или за възстановяване на вреди, претърпени от Търговеца или от Банката във връзка с изпълнението на настоящите Общи условия.

Раздел IV. Информация, предоставяна свободно от Търговеца

4.1. /изм. на 15.12.2020 г./ Търговец, който приема поръчките, получени през Уебсайта: Инфино ООД.

4.2. ЕИК: 175326655; регистрация по ДДС: BG175326655;

4.3. /изм. на 15.12.2020 г./ Седалище и адрес на търговска регистрация на Търговеца, който представлява и постоянен физически адрес на ТЪРГОВЕЦА: гр. София, п.к. 1303, ул. Средна гора 48;

4.4. /изм. на 15.12.2020 г./ Валидни контакти за комуникация относно Клиентски запитвания – телефон: +35924390101, имейл: office@infinno.com.

Раздел V. Условия за отказ на направената поръчка (Cancellation policy):

5.1. Клиентът, който има качеството на Потребител по Закона за защита на Потребителите (ЗПП), има право да се откаже от направената поръчка в срок до 14 дни от доставката й.

5.2. При отказ от извършена поръчка, когато Клиентът има качеството на Потребител по ЗЗП, поема преките разходи за връщането на продукта в случай, че Търговецът не върне продукта за своя сметка и дължи намалението на стойността на доставения продукт, причинена от изпробването му, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто му функциониране.

Отказът от поръчка се извършва чрез попълване на заявление и изпращането му на следния имейл адрес:office@infinno.com .

Раздел VI. Условия за връщане на закупена стока, замяна или ремонт на получена стока, връщане на сумата на плащането (частично или напълно)

6.1. Доставена чрез поръчка от този Уебсайт стока може да бъде върната в 14-дневен срок от доставянето й от Клиент, само ако има качеството Потребител по ЗЗП. За целта е необходимо да се обърнете към Търговеца на електронен адрес: office@infinno.com , за да уточните начина на връщането на доставената стока, куриер, срок, застраховката.

6.2.  Правото за връщане на стоката се счита упражнено от Потребителя с изпращане на попълнено от Потребителя Заявление (Приложение № 1) на електронен адрес: office@infinno.com , което се отнася единствено до стоката, конкретизирана от Потребителя, но не и до останалите, поръчани и доставени заедно с нея. В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката, което подлежи на връщане, заедно със стоката. Търговецът възстановява получените за тази стока суми по банков път, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция. При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по предходното изречение, освен в случаите, когато Потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Търговецът има право да задържи връщането на цената на стоката, докато не получи стоката или доказателство, че Потребителят е изпратил стоката обратно, което от двете се случи по-рано. Потребителят посочва с отказа банкова сметка, по която парите да му бъдат възстановени, освен ако е платил по банков път или с банкова карта. В последните два случая Търговецът възстановява цената на стоката по банковата сметка, от която стоката е била платена, освен ако Потребителят изрично е посочил друга своя банкова сметка с отказа си.

6.3. Връщането може да се извърши, ако стоката е с ненакърнена опаковка (извън простото й отваряне), неупотребявана, окомплектована, запазени са всички стикери на стоката, които удостоверяват, че тя не е отваряна или отремонтирана от неоторизирано лице, Потребителят е върнал всички документи, придружавали стоката при доставката й и бонус съдържанието, принадлежащо към стоката. Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Търговецът има право да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид, накърнен поради изпробването й, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто й функциониране. До момента на предаването на стоката от Потребителя на Търговеца, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи от Потребителя.

6.5. Правата по гаранционната отговорност на производителя на съответната стока са предвидени в гаранционните условия на всяка стока и трябва да бъдат спазени от Клиента при възникнал дефект или повреда в доставената стока. За Потребителите по смисъла на Закона за защита на Потребителя се прилагат разпоредбите му.

6.6 В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 30 дни.

Раздел VII. Отговорност

7.1. Клиентът се задължава да обезщети и да освободи от отговорност администратора на Уебсайта и Търговеца при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Клиента, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството Потребител по смисъла на Закона за защита на Потребителите.

7.2. Търговецът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

7.3. Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени от Клиента на трети лица. Търговецът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Клиента в процеса на използване или неизползване на Уебсайта и сключване на договори за покупко-продажба с Търговеца.

7.4. Търговецът не носи отговорност за последиците от недостъпността на платформата на Уебсайта поради непреодолима сила.

7.5. Търговецът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Уебсайта.

7.6. Търговецът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиентът.

Раздел VIII. Заключителни разпоредби

8.1.  Никаква гаранция от какъвто и да е вид, пряка или косвена, както и косвена гаранция за пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, точността и надеждността на съдържанието на страниците на този Уебсайт. Инфино ООД не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети и загуби, причинени от употребата или невъзможността за употреба на тази информация, дори ако Търговецът е бил уведомен за вероятността за такива вреди.

8.2. Търговецът, включително и като собственик на Уебсайта, полага дължимата грижа да избягва атаки срещу Уебсайта от трети лица, но не може да гарантира, че Уебсайтът е абсолютно защитен срещу такива атаки и не носи отговорност за евентуалните последици от тях.

8.3.Клиентът носи отговорност за поддържането на цялото оборудване и/или услуги, които са му необходими за достъп до Уебсайта.

8.4. Клиентът и Търговецът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия. Клиентът и Търговецът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

8.5. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Търговеца и Клиента, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

8.6. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

8.7. Настоящите общи условия и договора на Клиента с Търговеца в Уебсайта се прекратяват в следните случаи:

· при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

· по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

· при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

· при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

· в случай на заличаване на регистрацията на Клиента в Уебсайта. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

8.8. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора за доставка, в случай че установи, че Клиентът използва Уебсайта в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

8.9. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.


Приложение № 1 С формуляр за отказ от поръчка/доставена стока на Потребителите:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора: (попълнете и изпратете настоящия формуляр, единствено ако желаете да се откажете от договора):

- До (името на Търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от Търговеца):

- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните електроуреди*/за предоставяне на следната услуга*

- Поръчано на*/получено на*

- Име на Потребителя/ите

- Адрес на Потребителя/ите

- Подпис на Потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата

* Ненужното се зачертава.

Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на Потребител по ЗЗП на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

3. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

4.  За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на Уебсайта или на office@infinno.com за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

5.  Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия Уебсайт или на office@infinno.com . Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

6. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Действие на отказа.

1. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим направените плащания от Вас (с изключение на разходите, свързани с избран от Вас начин на доставка), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка, като това не важи за сумите платени с Банкова карта; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

2. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.

3.  Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Допълнителна потребителска информация можете да получите office@infinno.com и на телефон 02 / 4390101.

Всички продукти (63)