ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ЛОЯЛНАТА ПРОГРАМА НА НЕТ 1

/изм. на 20.11.2018 г./

 

Раздел 1. Предмет

Настоящите Правила (наричани за краткост „Правилата“) определят реда и условията за провеждане на Лоялната програма на НЕТ 1 (наричана за краткост и „Програма“) и уреждат отношенията между Организатора, Доставчика и Участниците в нея.

Раздел 2. Организатор

2.1. Организатор на „Лоялна програма на НЕТ 1” е “НЕТ 1” ЕООД, с ЕИК 175335782, със седалище и адрес на управление: гр. София – 1592, ж.к. Дружба – 1, бул. Асен Йорданов” № 14, представлявано от Петър Ризов Петров – Управител (наричано за краткост и „НЕТ 1” или „Организатор“),

Раздел 3. Доставчик

3.1. Доставчик на продуктите, включени в Програмата, е: „Солитрон България” ООД, с ЕИК 202990290, със седалище и адрес на управление в София, ул. Бисер 7 и с адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1592, бул. Христофор Колумб № 64, София Еърпорт център, Офис сграда А2, ет. 1, офис 124 (наричано за краткост по-долу и „Солитрон” или “Доставчик“).

Раздел 4. Период и територия на провеждане на Програмата. Комуникация.

4.1. /изм. на 20.11.2018 г./ Програмата се провежда от 00.00.00 ч. на 2.07.2018 г. и продължава до изричното й прекратяване, което се обявява 30 (тридесет) дни предварително на уебсайта на Програмата https://net1.bonusdesk.bg, в търговските обекти на НЕТ 1 и на уебсайта www.net1.bg. През периода на провеждане на Програмата Участниците могат чрез регистриране на своите клиентски номера на уебсайта на Програмата https://net1.bonusdesk.bg да ползват посочените там отстъпки при покупка на продукти („Период на Програмата“).

4.2. Програмата се провежда и е валидна за покупки на посочените в нея продукти от уебсайт https://net1.bonusdesk.bg.

4.3. НЕТ 1 се ангажира да информира Участниците за Правилата и условията за провеждане на Програмата чрез предоставянето им, чрез разпространяване на Правилата и на други комуникационни материали до клиентите си, както и по други подходящи начини по свое усмотрение, а Солитрон – чрез публикуването им на интернет страницата https://net1.bonusdesk.bg.

4.4. Програмата се провежда на територията на Република България.

Раздел 5. Изисквания към Участниците

5.1. В Програмата има право да участва всеки клиент на Организатора – физическо лице, както и физическо лице, представител или служител на юридическо лице, организация, неперсонифицирано лице или образувание – клиент на Организатора (наричан по-долу „Участник”). За клиент на Организатора се счита потребител на електронни съобщителни услуги (интернет, телевизия или др. услуга) от НЕТ 1. Тези Правила се прилагат и към всички лица, получили клиентски номер от някое от изброените в предишното изречение лица с цел използването им за закупуване на продукти с отстъпка в тази Програма. Към датата на участието си в Програмата всички физически лица – клиенти, представители и служители на клиенти, трябва да са навършили 18-годишна възраст.

Раздел 6. Условия за участие в Програмата

6.1. Всяко лице, което отговаря на изискванията по Раздел 5 по-горе, може да участва в Програмата като се регистрира на направения за целта сайт https://net1.bonusdesk.bg с клиентския си номер и се запознае с Политиката за поверителност, публикувана на сайта относно обработката на личните му данни.

6.2. „Клиентски номер“ означава уникален номер, който се получава от всеки абонат на НЕТ 1, включително, но не само клиенти, ползващи услуги, сключили индивидуален договор с дружеството. Получаването на Клиентски номер е безплатно и може да стане по следния начин: от всеки магазин на НЕТ 1 или от кол център на телефон 070035035, както и да се вземе от действащия договор на Клиента с НЕТ 1. Вписването на Клиентския номер на сайта https://net1.bonusdesk.bg удостоверява правото на Участника да се регистрира на него и да ползва Отстъпки при закупуване на стоки от него в качеството му на абонат на НЕТ 1.

6.3. Продуктите с определените отстъпки се закупуват от регистриран Участник като той следва:

6.3.1. /изм. на 20.11.2018 г./ В Периода на Програмата  да се регистрира като потребител с име и клиентския си номер на https://net1.bonusdesk.bg, както и да се запознае с информацията относно обработването на изискуемите му данни за целите на сделката;

6.3.2. да направи избор като в своята потребителска кошница посочи Продукт/и, който не е изчерпан от публикуваните на сайта https://net1.bonusdesk.bg;

6.3.3. да попълни формата за поръчка съобразно указанията на сайта https://net1.bonusdesk.bg, включително като посочи вярно име, имейл адрес, адрес за доставка и телефон за връзка;

6.3.4. да избере начин на плащане от предвидените на сайта: при доставка с „Наложен платеж”, с банкова карта през виртуалния ПОС терминал на сайта или по банков път:

6.3.4.1. с избора за начин на плащане при доставка с „Наложен платеж” се счита, че Участникът е завършил своята поръчка;

6.3.4.2. при избор за плащане с банкова карта през виртуалния ПОС терминал на сайта се счита, че поръчката е завършена след заплащане на поръчаните Продукти и от този момент тече срокът за доставката им. Ако към момента на постъпване (например при разминаване между деня на нареждане на сумата и на постъпването й по сметката на Доставчика) на сумата по посочената банкова сметка даден Продукт от поръчаните е вече изчерпан или има възможност за доставката му само при условията на „удължена доставка” по т. 8.1., Доставчикът информира Участника със уведомление на посочения от него имейл адрес. В случай на изчерпан вече Продукт от уведомяването от Доставчика за това договорът за доставка на този Продукт се счита развален и Доставчикът връща заплатената цена на изчерпания Продукт по сметката на Участника. В случаите по тази точка, ако Участникът не е съгласен с условията на „удължена доставка” за поръчан от него Продукт, следва да заяви това на Доставчика до 2 (два) работни дни от уведомяването му за удължения срок за доставка на имейл адреса, от който е получил съобщението от Доставчика. От уведомяването на Доставчика се счита, че, договорът за доставка на този Продукт е развален и Доставчикът връща заплатената цена за Продукта по сметката на Участника.

6.3.4.3. при избор за плащане по банков път Участникът получава на дадения от него имейл адрес проформа, която съдържа изброяване на поръчаните Продукти; дължимата за тях цена с ДДС, както и банковата сметка, по която Участникът следва да преведе посочената сума. В основанието за плащането трябва да посочи номера на проформата. С постъпването на пълната сума, заедно с дължимото ДДС, по посочената от Доставчика банкова сметка, се счита, че Участникът е завършил поръчката си и от този момент тече срокът за доставка на поръчаните Продукти. Ако към момента на постъпване на сумата по посочената банкова сметка даден Продукт от поръчаните е вече изчерпан или има възможност за доставката му само при условията на „удължена доставка” по т. 8.1., Доставчикът информира Участника с уведомление на посочения от него имейл адрес. В случай на изчерпан Продукт от уведомяването от Доставчика за това договорът за доставка на този Продукт се счита развален и Доставчикът връща заплатената цена на изчерпания Продукт по сметката на Участника. В случаите по тази точка, ако Участникът не е съгласен с условията на „удължена доставка” за поръчан от него Продукт, следва да заяви това на Доставчика до 2 (два) работни дни от уведомяването му за удължения срок за доставка на имейл адреса, от който е получил съобщението от Доставчика. От уведомяването на Доставчика се счита, че, договорът за доставка на този Продукт е развален и Доставчикът връща заплатената цена за Продукта по сметката на Участника.

6.4. С цел избягване на всякакво съмнение: СОЛИТРОН определя условията за ползване на създадения от него сайт, както и условията за доставяне на публикуваните на него Продукти.

6.5. Участниците имат право да участват неограничен брой пъти в Програмата през Периода й, стига закупените от тях количества Продукти от сайта да не надвишават необходимите за едно домакинство.

Раздел 7. Продукти, участващи в Програмата

7.1. /изм. на 20.11.2018 г./ Продуктите, за които се отнася Програмата и цената им преди и след прилагане на отстъпката в периода на Програмата, са публикувани на сайта https://net1.bonusdesk.bg, като могат да се поръчват само тези, за които не е отбелязана изчерпана наличност.

Солитрон е предоставил информация за техническите характеристики и снимки на уредите в интернет на адрес https://net1.bonusdesk.bg.

7.2. Настоящата Програма предоставя възможност да се закупят определени Продукти с отстъпка от цената, но не освобождава Участниците от задължението да заплатят дължимата цена, с включена отстъпка. Цената на продуктите се заплаща при доставката им чрез „наложен платеж”, с банкова карта на Пос-терминала на сайта или по банков път на посочена от Доставчика банкова сметка. Продуктите се предоставят от Солитрон, който извършва доставките и продажбите им на Участниците в Програмата от свое име и за своя сметка по определените цени, публикувани на интернет на адрес https://net1.bonusdesk.bg.

7.3. Продуктите, за които се отнася Програмата, могат да се поръчат и закупят в Периода й единствено в интернет, на сайта на Програмата https://net1.bonusdesk.bg, който се администрира от Солитрон.

7.4. /изм. на 20.11.2018 г./ Покупката на участващ в Програмата Продукт на сайта https://net1.bonusdesk.bg може да се извърши и в календарен ден, различен от деня на регистрацията, стига поръчката да бъде направена в периода на Програмата и преди края й. Поръчка, направена извън периода на Програмата  е невалидна и Участникът няма да получи отстъпката, посочена на сайта.

Раздел 8. Получаване на закупените Продукти

8.1. Доставката на Продуктите до Участниците в Програмата е безплатна и се извършва от и за сметка на Солитрон по избран от него куриер, на посочен от Участника адрес, в срок до 10 (десет) работни дни след датата на поръчката. При изчерпана наличност на конкретен Продукт, но съществуваща възможност за осигуряване на количества, Солитрон може да укаже това обстоятелство на сайта https://net1.bonusdesk.bg чрез поставяне на надпис върху изображението на уреда „удължена доставка”. В такъв случай при извършване на поръчката Участникът се счита уведомен за удължения срок за доставка над стандартните 10 работни дни и се съгласява с това обстоятелство.

8.2. При получаване на поръчания/поръчаните Продукт/и се подписва приемо-предавателен протокол във формата на товарителница, съдържащ следната информация: име и подпис на Участника, място, дата и час на приемо-предаването. Товарителницата е в два екземпляра – един за Участника и един за куриера, чрез който е осъществена доставката. Когато Участникът е избрал начин на плащане при доставка чрез „Наложен платеж”, той следва да заплати и цената на доставените продукти на куриера.

Раздел 9. Лични данни

9.1. Организаторът и Солитрон са регистрирани администратори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Обработването на личните данни на Участниците се извършва в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

9.2. При регистрацията си на сайта на Програмата https://net1.bonusdesk.bg Участниците предоставят своите лични данни (име, ел. адрес, телефон, адрес за доставка), които ще бъдат използвани само за издаване на необходимите счетоводни документи и за доставката на закупените продукти. Вписаните данни за банковите карти, които Участниците попълват на сайта, не достигат до Доставчика или до Организатора, нито до техните служители. Тази информация се получава директно и единствено от Банката, която се задължава по силата на нормативните изисквания и договореностите си с Доставчика да спазва стриктно нормативните изисквания за сигурност на тази информация.

Раздел 10. Отговорност

10.1. С регистрацията си за участие в Програмата Участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи.

10.2. Организаторът и Солитрон не носят отговорност за вреди, причинени на Участници в Програмата като цяло и/или за грешки и/или недостатъци при провеждането й, поради извънредни обстоятелства, неизправности или технически грешки в интернет страницата https://net1.bonusdesk.bg и/или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура, включително Пос-терминал.

10.3. Организаторът и Солитрон не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си по настоящите Правила или за грешки при провеждане на Програмата като цяло, поради форсмажорни обстоятелства, неизправности или технически грешки в интернет страницата https://net1.bonusdesk.bg и/или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура, които сe дължат на поведението на трети лица и не са по вина на Организатора или на Солитрон.

10.4. Организаторът и Солитрон не носят отговорност при допусната техническа, печатна или друга грешка при регистриране на клиентския номер от страна на Участник, довела до невалидност на номера и невъзможност регистрацията да бъде извършена.

10.5.1. По тази Програма се доставят Продукти до изчерпване на количествата им. Когато конкретен Продукт не е наличен това се обозначава с надпис на сайта. Солитрон си запазва правото, ако е възможно, да достави допълнителни количества, като се възползват от възможността за „удължена доставка”, предвидена в т. 8.1. по-горе.

10.5.2. Организаторът и Солитрон не носят отговорност при изчерпване наличностите на някои от Продуктите преди изтичане на Периода на Програмата.

10.6. Организаторът и Солитрон не носят отговорност при невъзможност за въвеждане на клиентския номер поради причина, произтичаща от: съответния интернет доставчик, отношенията между Участника в Програмата и интернет доставчика, чиито услуги ползва; телекомуникационното средство, което използва Участникът; местонахождението на Участника към момента на участие в Програмата и покритието на мрежата на съответния интернет доставчик, чиито услуги ползва; натовареността на интернет мрежата; бавна интернет връзка; софтуерен дефект на устройството, което използва Участникът при поръчка на Продукт с Отстъпка в Програмата, както и при невъзможност за регистрация на https://net1.bonusdesk.bg поради проблеми извън контрола на Организатора или на Солитрон (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

10.7. Организаторът и Солитрон не носят отговорност за недоставен продукт или за неизпълнение на други свои задължения по настоящите Правила, ако това се дължи на невъзможност да се установи контакт с Участник в Програмата. В случай че стоката не бъде доставена на Участника в Програмата поради предоставени неточни данни, Солитрон извършва повторен опит да се свърже с Участника за уговаряне с него на една от следните възможности:

  • Уточняване на адрес за доставка;
  • Отправяне на покана продуктът да бъде получен на адреса на „Солитрон България“ ООД;
  • В случай че повторен контакт не може да бъде осъществен и до 10 работни дни от датата на доставка Участникът не е осъществил сам контакт с Организатора или със Солитрон за получаване на продукта, договорът се счита развален, без която и да било от страните – Организатор или Участник да дължи връщане, съответно плащане на цената на продукта. Ако цената на Продукт/и е била вече заплатена, тя подлежи на връщане по банковата сметка, от която е преведена.

10.8. Организаторът и Солитрон имат право да откажат да предоставят отстъпка от цената на Продуктите, за които се отнася Програмата, при констатирани нарушения в процеса на регистриране на https://net1.bonusdesk.bg или при установено нарушение на настоящите Правила от страна на Участника. Организаторът или Солитрон имат право да откажат предоставяне на отстъпка от цената на Продуктите, за които се отнася Програмата, ако който и да било от тях установи или има основателни съмнения да смята, че клиентския номер е получен неправомерно. Решението на Организатора/Солитрон е окончателно и обвързващо за Участника. В този случай подлежи на връщане платената от Участника цена на Продукта, ако е извършено плащане.

10.9. Организаторът и Солитрон не носят отговорност за забавяне в доставката на Продукти в рамките на Програмата в случай, че причината за забавянето е извън техния контрол.

10.10. Солитрон осигурява съответствието на Продуктите, включени в Програмата, с изискванията на приложимото законодателство и в частност със законодателството за защита на потребителите.

Раздел 11. Заключителни разпоредби

11.1. За Периода на Програмата настоящите правила са достъпни на интернет сайта, администриран от Солитрон, на адрес https://net1.bonusdesk.bg.

11.2. Информация за доставката на поръчаните продукти Участниците могат да получат на телефон 02/9602 354. Цената на разговора е според стандартния абонаментен план на Участника. Информация относно Програмата Участниците могат да получат на телефон 0700 35 035. Цената на разговора е според стандартния абонаментен план на Участника.

11.3. Настоящите Правила представляват актуалните пълни правила, уреждащи реда и условията за провеждане на Програмата и за участието на Участниците в нея. По отношение на Правилата и на Програмата като цяло се прилагат разпоредбите на българското законодателство. С попълване на регистрацията Участниците заявяват, че са запознати с условията за събиране и обработване на лични данни за целите на покупката и доставката на Продуктите и че приемат тези условия, включително, че дават съгласието си за съхраняването им за нормативно изискуемия срок. Организаторът и Солитрон осигуряват изпълнението на всички права във връзка с личните им данни, включително право на достъп; на коригиране на лични данни, на жалба и пр.

11.4. Всички спорове между Организатор и/или Солитрон и Участник, възникнали във връзка с Програмата, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а ако това се окаже невъзможно – от компетентния български съд.

11.5. /изм. на 20.11.2018 г./ Настоящите Правила влизат в сила на 02.07.2018 г. и са валидни за целия Период на Прорамата, като и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с тях. Изменените и допълнени на 20.11.2018 г. разпоредби се прилагат от датата на изменението или допълването за оставащия период на действие на Правилата. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на https://net1.bonusdesk.bg. В случай на изменение или допълнение на Правилата най-късно в деня на извършване на промяната актуализираните текстове на Правилата ще бъдат разпространени и в https://net1.bg/loyal. Участниците следва сами да проверяват на адресите https://net1.bonusdesk.bg за промени в Правилата и Организаторът не е длъжен ги информира по друг начин за настъпилите промени.

0